Tijdens een intensieve vijfdaagse masterclass word je uitgedaagd om je competenties te versterken en je eigenheid als fotograaf te vergroten. Het kan de start zijn van een nieuw project of de verderzetting van een onvoltooide reeks die vertrekt vanuit je archief. We onderzoeken verschillende verhaallijnen, perspectieven en mogelijkheden om jouw persoonlijk verhaal te vertellen op een manier dat het ook anderen aanspreekt of raakt. We graven naar je motivatie, stimuleren experiment, wakkeren je energie aan en delen persoonlijke ervaringen om je in dit proces te begeleiden. Afsluiten doen we met een open atelier.

During a five-day masterclass, you will be challenged to strengthen your competences and to enhance your identity as a photographer. It can be the start of a new project or the continuation and completion of unfinished work from your archive. We will explore different story lines, perspectives and possibilities to tell your personal story in a way that it also appeals to others. We will dig deep to find your motivation, we will encourage you to experiment, to ignite your energy and to share our personal experiences and guide you in this process. We conclude the masterclass with an open atelier.

MSTRCLSS 09 . Ruth Van Beek . 26 - 30.08.2024 . BLANCO GNT - OPEN CALL

NL (English below)

Ruth van Beek (1977, Zaandam NL) spreekt ons collectief geheugen aan door een archief van oud formeel beeldmateriaal tegenover eigen creaties te plaatsen. Het vertrouwde tegenover het abstracte, het dode tegenover het levende. De verzameling krijgt zijn ware betekenis wanneer ze in boekvorm verschijnt. Het is daar, in de spanning tussen wat verborgen wordt en repetitief getoond, dat je als kijker met het werk resoneert en tot ontroering wordt gebracht.

Haar werk is internationaal tentoongesteld in o.a. Italië, Tokyo, San Francisco en Arles en verscheen in gerenommeerde tijdschriften. Ze publiceerde talloze kunstenaarsboeken, waaronder ‘The Oldest Thing’ (uitgever, 2024), ‘Eldorado’ (Van Zoetendaal Uitgevers, 2020) ‘How To Do The Flowers’ (APE & Dashwood Books, 2018) en ‘The Arrangement’ (RVB Books, 2013). Ruth van Beek wordt vertegenwoordigd door The Ravestijn Gallery in Amsterdam.

PROGRAMMA
Op de eerste dag van de masterclass stel je jezelf en je werk kort voor aan Ruth van Beek en de groep. De volgende dagen ga je aan de slag met de feedback die je hebt gekregen. Je kan aan je eigen ateliertafel werken en de wanden gebruiken voor experiment. Doorheen de week wordt er stilgestaan bij thema’s die leven in de groep en is er ruimte voor discussie, reflectie, twijfel en het delen van ervaringen. In één op één gesprekken met Ruth ga je dieper in op jouw persoonlijke vraagstukken. Zo kan je je vijf dagen lang verdiepen in je werk en zowel inhoudelijk als visueel onderzoeken hoe jouw werk zich verder kan ontwikkelen. De masterclass sluit af met een informeel open ateliermoment.

VOOR WIE
De masterclass richt zich tot fotografen of studenten:
. die autonoom kunnen werken en ervaring hebben met het medium fotografie
. die met een brede blik naar hun eigen werk willen kijken en dat van anderen
. die willen experimenteren met hun archief of verder werken aan een onvoltooide reeks.

PRAKTISCH
. ma 26 – vr 30 augustus 2024
. Er worden maximaal 9 deelnemers geselecteerd
. We komen dagelijks samen van 9u30 tot 17u30 in BLANCO, Coupure Rechts 308, 9000 Gent
. De voertaal is Engels (en Nederlands)

PRIJS
€ 800
€ 725 – voor zelfstandigen en bijberoepers
€ 450 – mentormentor beurs
Betalen in schijven is mogelijk.
Maaltijden, reiskosten, overnachtingen, materiaalkosten en andere kosten ter plaatse zijn niet inbegrepen.

MENTORMENTOR BEURS
Eén (recent afgestudeerde) student die geselecteerd wordt uit de inzendingen kan deelnemen aan €450. De beurs is bedoeld voor hogeschoolstudenten (fotografie) die in het schooljaar 2023-2024 een masteropleiding volgen of laatstejaars in de bacheloropleiding, en voor afgestudeerden in 2022 of 2023. Studenten in het volwassenenonderwijs en werkstudenten komen niet in aanmerking. Volg de reguliere aanmeldingsprocedure, vink aan dat je in aanmerking komt voor de beurs en bezorg de nodige bewijsstukken.

AANMELDEN
. Vul het aanmeldingsformulier in, uiterlijk op 20 juni 2024
. Na verzending ontvang je een mail ter bevestiging van je kandidatuur
. Neem contact op via info@mentormentor.be indien je binnen de 24u geen bevestigingsmail ontvangen hebt.
. Uit de inzendingen worden maximaal 9 deelnemers geselecteerd.
. Ten laatste op 30 juni 2023 ontvang je bericht of je erbij bent.

Vraag meer informatie of een voorbereidend gesprek via anjahellebaut@mentormentor.be of 0478 949 330.

EN

Ruth van Beek (1977, Zaandam NL) appeals to our collective memory by juxtaposing an archive of old formal imagery with her own creations. The familiar versus the abstract, the dead versus the living. The collection takes on its true meaning when it appears in book form. It is there, in the tension between what is hidden and what is repetitively shown, that as a viewer you resonate with the work and are moved to emotion.

Her work has been exhibited internationally in places including Italy, Tokyo, San Francisco and Arles and has appeared in renowned magazines. She has published numerous artist books, including ‘The Oldest Thing’ (publisher, 2024), ‘Eldorado’ (Van Zoetendaal Publishers, 2020) ‘How To Do The Flowers’ (APE & Dashwood Books, 2018) and ‘The Arrangement’ (RVB Books, 2013). Ruth van Beek is represented by The Ravestijn Gallery in Amsterdam.

PROGRAM
On the first day of the master class, you will briefly introduce yourself and your work to Ruth van Beek and the group. The following days you will be working on the feedback you received. You can work at your own studio table and use the walls for experimenting. Throughout the week, you will reflect on themes that live in the group and there will be room for discussion, reflection, doubt and sharing of experiences. In one-on-one conversations with Ruth you can concentrate on personal questions you want to explore further. This allows you to dive deep into your work during five days. Both visually and in terms of content, you will explore how your work can further develop. The masterclass finishes with an informal open studio moment.

WHO CAN APPLY
The master class is aimed at photographers or students :
. who can work autonomously and have experience with the medium of photography
. who want to take a broad look at their own work and that of others
. who want to experiment with their archive or continue working on an unfinished series

PRACTICAL
. Mon 26 – Fri 30 Aug 2024
. A maximum of 9 participants will be selected
. We meet daily from 9.30 till 17.30 in BLANCO, Coupure Rechts 308, 9000 Ghent
. The masterclass will be given in English (and Dutch).

PRICE
€ 800
€ 725 – for self-employed photographers
€ 450 – mentormentor scholarship
Payment in installments is possible.
Meals, travel expenses, accommodation, material costs and other on-site costs are not included.

MENTOR SCHOLARSHIP
One (recently graduated) student, selected from the submissions can participate for €450. The scholarship is intended for photography students in the academic year of 2023-2024, who are pursuing a master’s program or final year bachelor’s programs or for graduates of 2022 or 2023. Adult education students are not eligible. To apply for this scholarship, follow the regular application procedure, indicate by ticking the box that you are eligible and submit the necessary supporting documents.

APPLY
. Complete the application form no later than June 20th 2024.
. After submitting, you will receive an e-mail confirming your application
. Please contact us at info@mentormentor.be if you have not received a confirmation e-mail within 24 hours.
. Mentormentor will select the 9 most suitable candidates from the submissions.
. You will receive an e-mail with the results of the selection no later than June 30th 2024 at the latest.

More information or a preliminary interview via anjahellebaut@mentormentor.be or 0478 949 330.

MSTRCLSS 08 . Vincen Beeckman . 14 - 18.08.2023 . BLANCO GNT

Voor Vincen Beeckman (1973, Brussel) gaat fotografie over ontmoeting, uitwisseling en vertrouwen. Over nemen en teruggeven. Hij schakelt het medium in voor sociale interactie, waarbij de veelal eenzijdige relatie tussen fotograaf en onderwerp resoluut aan de kant wordt gezet. Fotografie om levens en verhalen te valideren, in het bijzonder die van gemarginaliseerde en kwetsbare individuen.
In de zomer van 2023 stond Vincen Beeckman met een soloexpo in FOMU. Hij maakte de voorbije jaren deel uit van talloze solo- en groepstentoonstellingen en bracht verschillende boeken uit, waaronder Cracks (VOID, 2020), Les Éternels (Ciao Press, 2021) en Birds of a Feather (APE, 2022). Beeckman heeft lang een grote rol gespeeld in Recyclart, een alternatief cultureel centrum in Brussel.
vincenbeeckman.com

met/with Arian Christiaens, Luca Deridder, Michaela Knizova, Anne Marquet, Isabel Pousset, Herlinde Raeman, Illias Teirlinck en Bart Ulens

MSTRCLSS 07 . Mashid Mohadjerin . 22 - 26.08.2022 . BLANCO GNT

Mashid Mohadjerin (1976, Teheran, Iran) is een Iraans-Belgische fotograaf en beeldend kunstenaar. Met een poëtische inslag onderzoekt ze de grenzen tussen documentaire fotografie en kunst. Haar foto-essays en collages behandelen onderwerpen als migratie, identiteit, minderheidsgroepen en verzet. Ze is gefascineerd door de mens in transitie, ontdaan van wortels en thuis, en brengt dit in verstilde beelden. Aan de grondslag van haar artistieke praktijk ligt een sterk sociaal activisme, dat ze in een subtiele vervlechting van woord en beeld tastbaar maakt.
Mashid Mohadjerin behaalde haar doctoraat in de kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Haar werk wordt in binnen- en buitenland gepubliceerd, viel al meermaals in de prijzen en was te zien in New York, Londen en op verschillende internationale fotofestivals.
mashid.com

met/with: Bea Borgers / Meta Boshma / Jonathan Karsilo / Michaela Knizova / Aylene Lievens / Isabel Pousset / Karel Saelaert / Mariska van Zutven en Nick Verhaeghe.

MSTRCLSS 06 . Vincent Delbrouck . 16 - 20.08.2021 . BLANCO GNT

Vincent Delbrouck (1975), is een autodidact en naïef kunstenaar. Hij vertrekt vanuit zijn rijkelijk fotoarchief en integreert persoonlijke, contextuele en fictieve standpunten om een blijvende impressie te creëren van de plaatsen waar hij zich thuis voelt: Cuba en Nepal. Delbrouck werkt buiten categorieën en experimenteert met verschillende media. Hij gebruikt c-prints, collages, fotokopieën, verf en teksten waarmee hij kleurrijke assemblages in boeken en op muren samenstelt. Zijn werk weerspiegelt het leven als een natuurlijk proces van veranderende energieën en obsessies, die in alle richtingen bewegen.
@vincentdelbrouck

met Anne Callens / Arian Christiaens / Iwein De Keyzer / Els Dierick / Michaela Knizova (LU)/ Elisabeth Leysen / Els Martens / Nessa Pauwels / Karel Saelaert

MSTRCLSS 05 . Bieke Depoorter . 19 - 21.03. 2021 . BLANCO GNT

Toevallige ontmoetingen en de interacties die erop volgen, liggen aan de basis van de artistieke praktijk van Magnum fotografe Bieke Depoorter. In haar meest recente projecten stelt ze het medium fotografie in vraag en onderzoekt ze haar status als buitenstaander. Zowel cultureel als in de rol van fotograaf. Haar interesse om samen met anderen een verhaal te vertellen resulteert in collaboratieve portretten, waarbij de verhalen vaak gedeeltelijk van haar, en gedeeltelijk van de geportretteerde zijn. Agata en ook haar nieuwste project Michael illustreren die drijfveer.
biekedepoorter.com

De masterclass kon omwille van COVID-19 niet doorgaan zoals gepland en werd vervangen door een portfolio viewing.
met Emilie Bonjé / Elisabeth Callens / Karel Saelaert / Josefien Tondeleir / Nele Veirman (NL)

MSTRCLSS 04 . Geert Goiris . 4 - 8.08. 2020 . BLANCO GNT

Het werk van Geert Goiris (°1971) verwijst naar een fundamentele spanning tussen de natuur en de mens. Zijn verzameling architecturale en utopische landschappen met sporen van menselijke aanwezigheid getuigen van een vervreemdende nabijheid. Regelmatig neemt Goiris het standpunt van de ‘buitenstaander’ in, waardoor er een tastbare afstand tussen de fotograaf en het onderwerp voelbaar wordt. Zijn camera maakt ons bewust van de paradoxale positie van ‘dichtbij en toch veraf‘. Tijd en ruimte worden opgeheven in het spel met vorm, abstractie, licht en diepte. In zijn recent werk duiken vaker personages op en worden open verhaallijnen gesuggereerd.
geertgoiris.info

met Katlijn Blanchaert / Bert Bossaert / Jeroen Bréjou / Arian Christiaens / Valerie De Backer / Hanne Lamon / Els Martens / Lisa Van Damme / Caroline Vincart

MSTRCLSS 03 . Laura El-Tantawy . 27 - 31.08.2019 . BLANCO GNT

Laura El-Tantawy is een Brits/Egyptische documentaire fotograaf, self-publisher, schrijver, mentor en experimentele filmmaker. Ze werd geboren in Worcestershire, Engeland en studeerde in Saoedi-Arabië, de VS en het VK. Haar werk wordt internationaal gelauwerd vanwege haar unieke, lyrische en impressionistische kijk op de werkelijkheid.Ze exposeert wereldwijd en haar werk werd reeds gepubliceerd in onder andere The New Yorker, Afar Magazine, Le Monde, Granta, National Geographic, Time, The New York Times, Huck en Foam Magazine. Laura woont en werkt hoofdzakelijk vanuit Londen. Eind 2018 verscheen haar vijfde monografie.
lauraeltantawy.com

met Meta Boschma (NL) / Leen Caremans / Arian Christiaens / Naïma El Kadi / Hanne Lamon / Els Martens / Pieter Michiels / Karen Nachtergaele / Isabel Pousset / Barbara Reyns

MSTRCLSS 02 . Paul Kooiker . 25-29.09.2018 . FOMU ANT

In zijn werk verkent Paul Kooiker (1964) verschillende aspecten van het thema ‘kijken’: voyeurism, schaamte en afstand. Zijn obsessieve verzamelingen van beelden verwarren, vernederen en maken zenuwachtig. Ze roepen vragen op over de redenen van een fotograaf om naar dingen te kijken en de motivatie achter fotograferen. Kooiker speelt een spel met de toeschouwer, die met zijn eigen blik wordt geconfronteerd. Paul Kooiker woont en werkt in Amsterdam, won de Prix de Rome in 1996 en ontving de A. Roland Holst Prize voor zijn volledige oeuvre in 2009. Zijn werk wordt wereldwijd tentoongesteld.
paulkooiker.com

met Bert Bossaert / Arian Christiaens / Neeltje Drijfhout (NL) / Sarah Eechaut / Hanne Lamon / Marta Marinotti (IT) / Ilse Oosterkamp (NL) / Kaat Pype / Els Vandenberghe

MSTRCLSS 01 . Max Pinckers . 30.08-03.09.2017 . ST PIETERSABDIJ GNT

Max Pinckers (1988, Brussel) is een fotograaf gevestigd in Brussel, België. Hij publiceerde reeds de fotoboeken Lotus (2011), The Fourth Wall (2012) en Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty (2014) en stelde onder meer tentoon in MOCAK in Polen (2016), Philadelphia Museum of Art in de Verenigde Staten (2015) en Bozar in België (2015). Hij won de Edward Steichen Award (2015) en de City of Levallois Photography Award (2013). Hij doceert momenteel aan KASK in Gent. In 2015 richtte hij de onafhankelijke uitgeverij Lyre Press op.
maxpinckers.be

met Arian Christiaens / Jan De Wilde / Jurgen Doom / Tom Janssens / Barbara Joseph / Chloé Laire / / Dries Lips / Maroussia Prignot & Valerio Alvares / Stijn Van der Linden

contact - nieuwsbrief - korting en cadeaubon - fb - instagram - privacy - met de steun van Vlaanderen